Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požární bezpečnost při akcích s větším počtem osob

9. 1. 2009

http://www.matura.cz/akce/tanec.gifLednem začíná společenská sezóna plesů. Povinnosti pořadatelů plesů i jiných obdobných akcí s vyšším počtem účastníků jsou upraveny v předpisech o požární ochraně. Nároky na zajištění požární bezpečnosti se přiměřeně zvyšují s rostoucím počtem účastníků. Tyto akce se mohou konat jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, které byly pro pořádání plesů a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem (dostatečný počet a kapacita únikových cest, počet a rozmístění přenosných hasících přístrojů).
V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především dostatek trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich označení, mít dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele. Pokud jsou instalovány hořlavé dekorace nebo jsou realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí pořadatel provést další preventivní opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být používány ani jako výzdoba. Pod strop a podhledy nelze umístit výzdoby a textilie, po kterých se požár šíří a které jako hořící odpadávají a odkapávají. Povinnosti pořadatelů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o účast více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 a dále v obecně závazných vyhláškách obcí.http://www.balonexpress.cz/obr/plesy3v.jpg
Při akcích, definovaných jako  akce s větším počtem osob, je pořadatel povinen zpravidla zřídit preventivní požární hlídku (před zahájením akce) a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro zabezpečení požární ochrany pořádané akce. Doporučujeme, aby do preventivních požárních hlídek byli začleňováni přednostně členové profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek.
Provozovatel činnosti (pořadatel akce) je povinen akci nezahájit, zjistí-li se nedostatky v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím zahájením. Dále je povinen akci přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru nebo v případě znemožnění evakuace osob.
Nelze opomenout, že pořadatel akce má povinnost odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany, zejména s únikovými cestami, označením únikových východů, popřípadě vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním hasicích přístrojů apod. Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat.

Pokud se zúčastníte obdobné společenské akce, informujte se o základních bezpečnostních opatřeních stanovených jejím pořadatelem. Jde o život a zdraví Vás a Vašich blízkých.