Jdi na obsah Jdi na menu
 


Instalace hasicích přístrojů v rodinných domech (vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb)

29. 10. 2008

K 1.7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška přináší garance větší bezpečnosti bydlení z hlediska požární ochrany  

Plné znění vyhlášky č. 23/2008 Sb. včetně komentáře

V rodinných domech povolených a schválených po1.7.2008 musí být instalovány hasící přístroje.

Jaký hasicí přístroj instalovat v rodinném domě
 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb přináší také změny v oblasti vybavenosti objektů přenosnými hasicími přístroji.Všechny nově postavené rodinné domy(tedy ty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení nebo jim udělí územní souhlas po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci 2008) budou muset být vybaveny přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností 34 A. (Údaj o hasicí schopnosti musí být uveden na štítku každého prodávaného přenosného hasicího přístroje). Upozorňujeme, že vyhláška sice pro rodinné domy stanoví přenosný hasicí přístroj na požáry typu A (požáry pevných látek), ale na trhu existují také přenosné hasicí přístroje splňující povinné minimum, které mají universální hasicí náplň určenou nejen pro požáry pevných látek, ale
i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ C). 

V jednotlivých garážích musí být instalován 1 hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasící schopnosti minimálně 183 B.

Navíc je třeba si uvědomit, že občané si nemusí pořizovat přenosný hasicí přístroj přesně s označením 34 A. Namísto jednoho se mohou vybavit i dvěma nebo více přenosnými hasicími přístroji s menší hasicí schopností, ovšem součet jejich hasicích schopností pro požáry typu A musí dosáhnout alespoň stanovené minimum 34. 

Kam umístit přenosný hasicí přístroj?

Hasicí přístroj by měl být umístěn na takovém místě, aby byl viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný. Logicky nejlepší je umístit ho na místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru, nebo v jejich dosahu (například v kuchyni, dílně, garáži apod.). Je to nutné zejména v dřevěných chalupách a chatách, u kutilů s autogeny, rozbrušovačkami a opalovacími lampami. Jestliže ponecháte přístroj někde zapadlý v komoře, nemuseli jste si ho vůbec kupovat.

Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje můžete umístit i na podlahu nebo jinou vodorovnou stavební konstrukci, ale zároveň je musíte vhodným způsobem zajistit proti pádu (např. řetízkem nebo podstavcem). Podmínky umístění hasicích přístrojů v objektu stanoví §3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Jak hasicí přístroj kontrolovat?

Aby splnil svoji funkci, musí být hasicí přístroj provozuschopný, tedy udržován v řádném technickém stavu. Kontrola hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok (pokud např. dokumentace výrobce nestanoví jinak), a také po každém použití. Jednou za 3 - 5 let by měl každý přenosný hasicí přístroj projít náročnější periodickou zkouškou (vodní a pěnový hasicí přístroj musí být přezkušován každé tři roky, ostatní jednou za pět let). Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy (vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) a průvodní dokumentací výrobce.

Kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou provádět jen osoby s odbornou kvalifikací, které vlastní doklad opravňující je k uvedeným činnostem. Upozorňujeme, že příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR neprovádějí a ze zákona ani nemohou provádět kontroly v domácnostech a tedy ani kontroly přenosných hasicích přístrojů.

Pořízení ale ani provoz přenosných hasicích přístrojů nejsou příliš nákladné. Cena za jejich kontrolu se pohybuje maximálně ve stokorunách.

Každý hasicí přístroj musí být opatřen plombou spouštěcí armatury a typovým štítkem, který by měl obsahovat název výrobce, datum kontroly, jméno a identifikační číslo revizního technika, a také vyobrazení, jak hasicí přístroj uvést do činnosti, na jakou třídu požárů je vhodný a na co nesmí být použit (například hašení elektrických zařízení pod napětím apod.).

Jaký hasící přístroj si zakoupit?

Před pořízením hasicího přístroje byste si měli rozmyslet, co vlastně chcete případně hasit, jaké materiály a zařízení se v místnosti nacházejí atd. Na základě toho se pak můžete rozhodnout, jaký druh hasicího přístroje by byl pro vás nejlepší a jak velký by měl být.

Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru.

Třída A - požáry pevných látek (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty), jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

Třída B - požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do kapalného skupenství (např. barvy a laky, benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, asfalt, pryskyřice, mazadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.

Třída C - požáry plynů (např. zemní plyn, propan-butan, vodík, svítiplyn, acetylen, metan). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a halonové.

Třída D - požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích. Na tento typ požárů lze použít pěnové nebo práškové hasicí přístroje.

Údaje o hasicích schopnotech, návod k použití a co lze hasit hasicím přístrojem, jsou uvedeny ny štítku každého hasicího přístroje  

POUŽITELNOST HASICÍHO PŘÍSTROJE

 Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil apod.  

 

Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod.

Požáry plynů.

 

 

Typ P4Te
Přístroj tvoří ocelová nádoba naplněná 4 kg univerzálního hasicího prášku ABC pod stálým tlakem výtlačného prostředku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometr umístěný ve ventilu.

 
P4Te
Množství náplně: 4 kg
Teplotní funkční rozsah: -20 až +60 °C
Doba činnosti: 9 s
Celková hmotnost: 7 kg
Rozměry: průměr 150 mm
výška 400 mm
Minimální hasicí účinek: 13A / 70B / C

Lze použít na hašení zařízení pod elektrickým napětím.

Typ P6Th – 34A, 233B

Od 1. července 2008 vzniká povinnost pro majitele rodinných domů vybavit objekt hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností 34 A a ve stavbách garáží je nutné instalovat alespoň jeden hasicí přístroj s minimální hasicí schopností 183 B.
Jedním z mála typů, který obě výše uvedené schopnosti má, je právě typ P 6 Th, přičemž při použití na hašení hořlavých kapalin dokáže ještě o stupeň víc, než je vyhláškou požadováno, tj. 233 B
.

 

 

P6Th

Množství náplně: 6 kg
Teplotní funkční rozsah: -30 až +60 °C
Doba činnosti: 20 s
Celková hmotnost: 10 kg
Rozměry: průměr 150 mm
výška 570 mm
Minimální hasicí účinek: 34A / 233B / C

Lze použít na hašení zařízení pod elektrickým napětím.

 

 

 

Typ V9Ti
Přístroj tvoří ocelová nádoba naplněná 9 litry nemrznoucího hasiva (směs vody a K2CO3 - potaš) pod stálým tlakem výtlačného prostředku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometr umístěný v tělese pákového ventilu.
 

 

 

Množství náplně: 9 l
Teplotní funkční rozsah: -20 až +60 °C
Doba činnosti: 60 s
Celková hmotnost: 18 kg
Rozměry: průměr 180 mm
výška cca 630 mm
Minimální hasicí účinek: 13A
Pozor ! 
Nelze použít na hašení zařízení pod elektrickým proudem.

Jak hasí různé hasicí přístroje

  vodní pěnové sněhové práškové plynové
benzín, nafta, olej nevhodné výborně dobře výborně obtížně
Elektrický rozvaděč nesmí nesmí výborně výborně dobře
Knihy, archivy dobře dobře omezeně dobře nevhodné
Hobliny, piliny výborně výborně nevhodné dobře nevhodné
Počítače, video, televizor nesmí nesmí dobře výborně dobře

 

Užitečné tipy

  • Nejsme-li v uzavřeném místě, vždy hasíme po větru!
  • Proud hasicí látky musí směřovat vždy do ohniska požáru, na hořící předměty, nikoli na plameny.
  • Při hašení postupujeme vždy odspoda nahoru.
  • U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně