Jdi na obsah Jdi na menu
 


Umíte poskytnout první pomoc?

31. 8. 2008

Umíte poskytnout první pomoc ? Pokud si nejste zrovna moc jistí podívejte se na tento odkaz HZS MSK ÚO Nový Jičín je tu stručně popsáno kdy a jak poskytovat první pomoc. www.hasicinj.cz/prpo.html  

 

Stabilizovaná poloha
________________________________________________________________________
Jejím cílem je zajistit průchodnost dýchacích cest, umožnit volné dýchání, vyčištění horních dýchacích cest a zamezit případnému vdechnutí zvratků.
1. Sundáme postiženému brýle
2. Poklekneme vedle postiženého, obě jeho nohy jsou rovně nataženy
3. Paži blíže k zachránci ohneme do pravého úhlu vůči trupu a natočíme v lokti dlaní vzhůru
4. Položíme protilehlou paži na hrudník postiženého a přidržíme jeho ruku proti tváři
5. Druhou rukou uchopíme protilehlou dolní končetinu nad kolenem a postiženého zvolna otáčíme
6. Postiženého ruku položíme pod tvář k zajištění záklonu hlavy

 

Nepřímá masáž srdce
________________________________________________________________________
Nepřímá masáž srdce
·        postiženého uložíme na záda na rovnou tvrdou podložku, poklekneme vedle postiženého
·        přiložíme dlaň (zápěstní hranu dlaně) do středu hrudní kosti, druhou ruku položíme na ni a prsty obou rukou sepneme. U novorozenců a dětí do 1 roku přiložíme ukazovák a prostředník na dolní 1/3 hrudní kosti
·        nataženými pažemi stlačujeme hrudní kost u dospělých o 4-5 cm ( u dětí o 1/3 předozadního průměru hrudníku)
·        každé stlačení musí být vystřídáno uvolněním, obě fáze jsou stejně dlouhé 1:1
·        mezi jednotlivými stlačeními hrudníku zůstávají ruce přiloženy na hrudník.
·        frekvence stlačení hrudníku je 100 za minutu, u novorozenců 120 za minutu, (hloubka stlačení je 1/3 předozadního průměru hrudníku)
·        masáž u dospělých provádíme oběma rukama, u dětí 1 - 2 rukama (podle velikosti) a u novorozenců a dětí do 1 roku 2 prsty (ukazovákem a prostředníkem)

 

Umělé dýchání
________________________________________________________________________
Postup při umělém dýchání:
·        postiženého uložíme na záda a uvolníme dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady ukazovákem a prostředníkem
·        palcem a ukazovákem druhé ruky stiskneme nosní dírky postiženého
·        nadechneme se, otevřenými ústy překryjeme ústa postiženého a vdechneme vzduch do dýchacích cest postiženého
·        sledujeme, zda se zvedá hrudník postiženého
·        poté oddálíme ústa od postiženého a umožníme pasivní výdech
·        znovu se nadechneme a celý cyklus opakuje
·        u dospělých dýcháme frekvencí 8-10 vdechů za minutu (u dospělého = dechový objem objemu klidného vdechu) u novorozenců dýcháme frekvencí 30 vdechů za minutu malým objemem (objem dutiny ústní)
Pokud se nedaří umělý vdech ústy (při správném záklonu hlavy, zvednutí brady a po kontrole dutiny ústní), pokračujeme v umělém dýchání nosem.
U malých dětí a novorozenců provádíme umělý vdech současně do nosu a úst.

 

 
Krvácení
________________________________________________________________________
je chorobný stav , kdy krev uniká různou rychlostí porušenou cévní stěnou mimo krevní řečiště. Podle směru dělíme krvácení na vnějšía vnitřní
Vnější krvácení
Krvácení malého rozsahu – drobné, povrchní řezné, tržně zhmožděné rány, zpravidla nepostihují větší cévní kmeny; krev je sytě červená volně vytéká.
První pomoc: -očistíme pouze okolí rány od hrubých nečistot, ránu nevyplachujeme, neodstraňujeme, tvořící se krevní sraženiny ani uvízlá cizí tělesa.
- na ránu přiložíme sterilní mul a zajistíme obvazem
-postiženou část těla imobilizujeme
-zajistíme odborné ošetření
Krvácení velkého rozsahu – poraněné místo se rychle zalévá krví (vystřikující nebo rychle proudící). Většinou jde o krvácení tepenné nebo smíšené
První pomoc: Prudké zevní krvácení vyžaduje okamžité a rozhodné jednání s cílem
zastavit krvácení a to :

a) stlačením krvácející cévy přímo v ráně (prsty, tampónem, čtvercem apod.>
b) stlačením přívodné tepny v tlakovém bodě
c) Tím získáte čas, uklidníte se a ujasníte si nejvhodnější způsob zastavení krvácení:
a) tlakovým obvazem – přiložíme na ránu
b) zaškrcovadlem – zamezíme přítok krve

Tam, kde nelze požít tyto způsoby (krvácení na krku, trupu apod.) nezbývá než stlačit cévu v ráně nebo v tlakovém bodě až do odborného ošetření

Dále
- proveďte orientační vyšetření a další ošetření postiženého
- zaveďte trvalou kontrolu již zastaveného krvácení
- zahajte protišoková opatření
- zajistěte co nejrychleji odbornou pomoc
Vnitřní krvácení
je velmi nebezpečné, protože je můžeme posuzovat především podle nepřímých příznaků, které se mohou vyvíjet nenápadně a projeví se až vznikem šokového stavu.
Vyžaduje neodkladnou aktivaci záchranné zdravotnické služby a urychlený zajištěný transport k odbornému ošetření.

 

Šok a pravidlo (5T)
________________________________________________________________________
Šok
Šok a pravidlo (5T)
Je život ohrožující stav, kdy v důsledku selhávání krevního oběhu dochází k nedostatečnému prokrvení tkání a ke snížení obsahu kyslíku.
Příčiny šoku
·        těžká ztráta krve
·        ztráta jiných tělesných tekutin: popáleniny, zvracení, těžké průjmy
·        selhání srdce jako pumpy: rozsáhlý infarkt
·        alergický šok, předávkování léky či drogami
·        poranění páteře a míchy
Příznaky:
Na počátku:
·        zrychlený puls
·        kůže bledá, chladná, lepkavý pot
Rozvinutý šok
·        šedomodré zbarvení rtů
·        slabost závrať, žízeň
·        zrychlené povrchní dýchání
·        slabý nitkovitý puls
·        neklid, agresivita
·        zívání, lapavé dýchání
·        bezvědomí
Zástava oběhu
První pomoc :
· 1. Ošetřete každou možnou příčinu šoku kterou rozpoznáte (krvácení, popáleniny)
· 2. Zabraňte tepelným ztrátám (uložte nemocného na pokrývku, přikrýt)
· 3. Uložte postiženého do stabilizované polohy
· 4. Uvolněte těsný oděv kolem krku, hrudníku a pasu
· 5. Sleduje a zaznamenávejte stav životních funkcí (vědomí, dýchání, oběh)
· 6. V případě potřeby neodkladně zahájit umělé dýchání a nepřímou masáž srdce
PRAVIDLO 5T :
·        TICHO – postiženého uklidníme a slovně udržujeme s postiženým kontakt
·        TIŠIT BOLEST – především správné ošetření poranění, fixace
·        TEPLO – snažíme se zabránit tepelným ztrátám o udržet tepelné optimum
·        TEKUTINY – nepodáváme; postiženým, kteří pociťují palčivou žízeň zvlhčujeme rty
a jazyk studenou vodou, čajem s citrónem apod.
·        TRANSPORT – neodkladně voláme záchrannou zdravotnickou službu (155)

 

Zlomeniny
________________________________________________________________________
Zlomenina je porušení celistvosti kosti budˇzčásti (zlomenina neúplná) nebo v celé šířce (úplná zlomenina).
Zlomenina může být stabilní, konce zlomené kosti se nepohybují nebo nestabilní, kdy konce zlomené kosti se mohou posunout a poškodit přilehlé cévy, nervy a vnitřní orgány.
Většina zlomenin má nad místem poranění neporušený kožní kryt – zavřené zlomenin .
V případě, že konec zlomené kosti pronikl kožním krytem, jedná se o otevřenou zlomeninu.
Zlomeniny toho typu jsou spojeny s rizikem infekce.
Jak rozpoznat zlomeninu:
·        deformace, otok a pohmoždění v místě zlomeniny
·        bolest a obtížný/nemožný pohyb poraněnou částí těla
·        zkrácení, ohnutí či zkroucení končetiny
·        tření konců zlomenin o sebe je někdy slyšet nebo je hmatné
·        event. vyčnívající kost z rány
První pomoc

1. Podržte poraněnou část těla rukama a požádejte pomocníka o spolupráci při fixaci

2. V případě otevřené zlomeniny, překryjte ránu a vyčnívající kost sterilními čtverci gázy a obvazem

3. Pro lepší oporu poraněné části těla přivažte ji obinadlem (šátkem) ke zdravé části těla. - při zlomenině horní končetiny znehybněte ji upevněním k trupu - při zlomenině dolní končetiny, upevněte poraněnou končetinu ke zdravé.

4. Volejte záchrannou zdravotnickou službu na číslo 155

5. Do příjezdu záchranné služby kontrolujte prokrvení končetiny za obvazem. V případě nedokrevnosti uvolněte fixaci

6. V případě potřeby proveďte protišoková opatření

Úraz elektrickým proudem
________________________________________________________________________
Úraz elektrickým proudem bývá častou příčinou :
·        náhlé smrti v důsledku zástavy oběhu a dušení způsobené nedostatkem vzduchu
·        mnohočetných poranění (popáleniny, zlomeniny, traumatické amputace, vnitřní krvácení)
První pomoc:
1.krok: přerušení působení elektrického proudu!
·        vypnutí elektrického proudu
·        zrušení kontaktu postiženého s elektrickým vedením
2.krok: umělé dýchání a nepřímá masáž srdce (v případě zástavy oběhu)
·        musí být agresivní (zvláště u zasažení vysokým napětím) . I po prodloužené zástavě základních životních funkcí je možná jejich obnova bez komplikací
3.krok: ošetření komplikujících poranění
POZOR:
·        zásadně dbát na bezpečnost zachránce!
·        udržovat bezpečnou vzdálenost od zdroje elektrického proudu
·        neprodleně volat 155!
·        vypnutí vysokého napětí jen odborníkem majícím oprávnění

 

Úpal - úžeh
________________________________________________________________________
Úpal (přehřátí)
· Úpal je porucha tepelné regulace, kdy tvorba tělesného tepla převýší jeho výdej a dochází k přehřátí organismu.
Nečastější příčiny:
·        pobyt v horkém prostředí se zvýšenou vlhkostí, zvýšená fyzická zátěž, nedostatečný příjem tekutin a následně snížené pocení, nepřiměřený oděv, užití drog (EXTÁZE apod.) Příznaky:
·        celková slabost, bolest hlavy, žízeň, závratě, žaludeční nevolnost, zvracení, suchá, horká kůže, horečka (až nad 40 °C), rychlý tep,urychlené dýchání, porucha orientace, křeče, ztráta vědomí, zástava dýchání a oběhu První pomoc :
o       rychle ochladit postiženého - uložit do chladného prostředí, odstranit oděv chladný zábal na celé tělo, sprchovat chladnou vodou, vaky s ledem na hlavu, nad průběh krkavic, nad játra a do třísel.
o       pokud postižený je při vědomí a nezvrací, podáváme po malých dávkách studené a slané nápoje¨
o       v případě bezvědomí uložíme postiženého do zotavovací polohy a sledujeme vitální funkce při zástavě oběhu zahájíme umělé dýchání a nepřímou masáž srdce
o       vždy neprodleně voláme 155!
Úžeh (sluneční úžeh)
·        je zvláštní formou přehřátí způsobené přímým slunečním žárem především na nekrytou hlavu a působením infračervené a ultrafialové složky slunečního záření na kůži za vniku popálenin 1. – 2. stupně.
Příznaky:
·        Jsou shodné s ostatními příznaky přehřátí. Nápadné jsou často kruté bolesti hlavy, zvracení a někdy i křeče.
První pomoc:
o       přesuneme postiženého do stínu, zvedneme hlavu a uvolníme oděv
o       postiženého při vědomí ošetřujeme v polosedě s podloženými zády i hlavou
o       přikládáme studené obklady na hlavu, krk, játra a končetiny
o       pokud nezvrací, podáváme studené nápoje,
o       při bezvědomí postupujeme stejně jako u úpalu

 

 
Poranění páteře
________________________________________________________________________
· K poranění páteře může dojít v různých úrovních krku či zad a mohou být postiženy obratle, meziobratlové ploténky, páteřní mícha a míšní nervy.
Nejvážnější komplikací v souvislosti s poraněním páteře je poranění páteřní míchy.
V tomto případě dochází pod místem poranění k poruchám hybnosti a citlivosti.

Nejčastější příčiny zranění páteře a míchy
·        pád z výšky (větší výška než výška postiženého)
·        dopravní nehoda
·        mnohočetná poranění
·        poranění hlavy a obličeje
·        skoky do vody po hlavě
Jak rozpoznat poranění obratlů:
·        bolest šíje nebo zad v místě poranění
·        hmatný výstupek či jiná nepravidelnost v průběhu páteře
·        místní pohmatová bolestivost
Jak rozpoznat poranění míchy:
·        ztráta kontroly nad končetinami, pohyb může být jen slabý nebo žádný
·        ztráta citu nebo abnormální pocity (pálení, mravenčení, pocit těžkých končetin)
·        při poranění krční míchy – postiženy horní i dolní končetiny
·        při poranění hrudní nebo bederní míchy – postiženy dolní končetiny
·        ztížené dýchání,
·        pokles krevního tlaku a zpomalení tepu
První pomoc:
Postiženého ošetřujeme v poloze, ve kterého jsme nalezli
Postižený při vědomí:
1. uklidněte a povzbuďte postiženého a doporučte mu aby se nehýbal
2. klekněte si za jeho hlavu, uchopte ji pevně po stranách (uši nezakrývejte) a stabilizujte hlavu v neutrální poloze – hlava s krkem a páteří v jedné rovině
3. stabilizujte takto hlavu do příjezdu záchranné služby
Postižený v bezvědomí:
1. stabilizujte hlavu v neutrální poloze
2. v případě potřeby uvolnit dýchací cesty opatrně zvedejte bradu (případně předsuňte dolní čelist) abyste zprůchodnili dýchací cesty
3. zkontrolujte stav dýchání
4. jestliže postižený nedýchá a nejsou známky oběhu patrné – zahajte umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž
Neprodleně volejte
záchrannou zdravotnickou službu načíslo 155!

 

 Zde je Příručka první pomoci

 Video nahrávky první pomoci