Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dokumenty JSDH

3. 10. 2008

Dokument k vypsání (dílčí) zprávy o zásahu

 Dokument je rozdělen na 4 stránky : stránka č.1, stránka č.2, stránka č.3, stránka č.4

 Návod na vyplnění zprávy o zásahu

Záznam o předání místa zásahu

 
Záznam o předání místa zásahu
Místo zásahu:..........................................................................................................................
(adresa)
Majitel, uživatel, správce* (dále jen „dotčená osoba“) místa zásahu:

............................................................................................................................................
(jméno, příjmení)
Adresa bydliště:...........................................................ČOP......................................................
Místo zásahu jednotek PO je předáváno, kdy..................................................................................
.............................................................................................................................................
(uvede se stav místa zásahu - likvidace, ukončení záchranných prací)
 
V souladu s § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 17 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
n a ř i z u j i* (upozorňuji na nutnost*)
provedení následujících opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru*:
1.  zajistit trvalý dohled nad místem zásahu jednotek PO*
   
od.................................................do/po dobu*..................................................................
2. ........................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................
6. ........................................................................................................................................
Uvedená opatření vstupují v platnost podpisem dotčené osoby.
Místo zásahu předáno dne:.....................................                             Čas předání:...................
Předání místa zásahu, jehož součástí bylo seznámení s místem zásahu, zejména s místy zvlášť nebezpečnými, provedl:
Velitel zásahu:...................................................................Podpis:...........................................
(jméno, příjmení)                   
Jednotka PO............................................................................................................................
(název)
       Místo zásahu jednotek požární ochrany převzal:
S podmínkami provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru *jsem byl seznámen a porozuměl jsem jim.
.............................................................................................................................................
Podpis dotčené osoby
 
Příslušný orgán státního požárního dozoru obdržel dne....................................................................
.............................................................................................................................................
Podpis orgánu státního požárního dozoru


 

 

 

 

* nehodící škrtněte

 

 

 

 

 

Základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jejich minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany

          

 
Vnitřní organizace jednotky                              Kategorie jednotky
                                         ------------------------------------------------------
                                                                      JPO II/1   JPO II/2   JPO III/1   JPO III/2   JPO V
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem základní početní stav členů 5)   12         24        12        24        9
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Počet členů v pohotovosti pro výjezd        4        8        4        8        4
v dané kategorii jednotky
----------------------------------------------------------------------------------------------
                    
                                                     Funkce
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Velitel                                                             1           1           1           1          1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Velitel družstva                                              2           5           2           5          2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Strojník                                                            3           6           4          6          2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hasič, starší hasič                                         6          12           5          12          4
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                     Požární technika a věcné prostředky požární ochrany3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cisternová automobilová stříkačka                1           1           1           1          1,1
v základním provedení (dále jen "CAS")
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dopravní automobil                                         1           1           1           1          1,1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Automobilový žebřík do 30 m                        1,2         1,2         1,2         1,2        -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Automobilová plošina do 30 m                      1,2         1,2         -          -          -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor   1,1         1,1         1,1         1,1        1,1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Motorová stříkačka                                        1,1         1,1         1,1         1,1        1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Izolační dýchací přístroj4)                               4           8,1         4           8,1        4,1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vozidlová radiostanice požární ochrany        2           2           2           2          -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Přenosná radiostanice požární ochrany         2           4           2           4          1,1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilní telefon                                                1,1         1,1         1,1         1,1        1,1
         1) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena uvedenou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Do počtu izolačních dýchacích přístrojů, přetlakových ventilátorů a motorových stříkaček se započítávají také tyto prostředky umístěné v CAS nebo v jiné požární technice ve vybavení jednotky.
 
      2) Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce výškovou technikou se provádí podle obdobné zásady, na které je vybavena stanice typu P2 hasičského záchranného sboru kraje (příloha č. 3 a č. 6).
 
      3) Kromě minimálního vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce vybavována další požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany nebo jinými prostředky, pokud je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách, při haváriích, při živelních pohromách a pro ochranu obyvatelstva. To platí i v případech, kdy je nadstandardní vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany a jinými prostředky odůvodněno havarijním plánem kraje nebo dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a jinými mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Vybavení požární technikou a prostředky požární ochrany může být zvýšeno až na jedenapůlnásobek limitů uvedených v tabulce (zaokrouhluje se nahoru).
 
      4) Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní automatikou pro použití v plynném prostředí.
 
      5) Základní početní stav členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se zvyšuje o potřebný počet členů stanovený právním předpisem, je-li tato jednotka současně zařízením civilní ochrany.
 
Vysvětlivky:
 
JPO II/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,
 
JPO II/2 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,
 
JPO III/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,
 
JPO III/2 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,
 
JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu.
 
      Poznámka: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která není zařazena do plošného pokrytí, má základní početní stav členů jako jednotka JPO V.

                                                                                   

Náhrada mzdy

       

 
Otázka: Jak je to s uvolňováním dobrovolných hasičů ? Jejich uvolňování znamená výraznou ztrátu ve výrobě a finanční ztrátu. Kdo ztráty uhradí ? Můžeme po zaměstnanci požadovat, aby nadpracoval v přesčasech odpadlou pracovní dobu ?
 
 
V uvedených případech se jedná o překážky v práci z důvodu obecného zájmu, což upravuje paragraf 17 zákoníku práce. Ten ukládá zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu.
           
Krátkodobě uvolněnému zaměstnanci pak přísluší náhrada mzdy od zaměstnavatele ve výši průměrného výdělku. Mezi překážky z důvodu obecného zájmu spadá i poskytnutí první pomoci, zejména při úrazech nebo náhlých onemocněních a pomoc při požární ochraně. Zaměstnavatel pak může požadovat refundaci (náhradu mzdy) od orgánu, který vyzval zaměstnance k pomoci při likvidaci mimořádné události. Takovým orgánem je v případě požáru je obvykle příslušná obec, kde dochází ke kalamitní situaci.
 

Zaměstnavatel má dále právo požadovat, aby uvolněný zaměstnanec předložil potvrzení o době nutné k vykonání zásahu. Potvrzení vydá orgán, který požadoval pracovníkovo uvolnění. Náhradu mzdy za dobu nezbytně nutnou musí zaměstnavatel svému zaměstnanci vyplatit. Pokud se sám rozhodne, může se ale vzdát refundace takto vyplacené náhrady. Zaměstnavatel se však nemůže v této souvislosti domáhat náhrady ušlého zisku nebo jiných náhrad. Rovněž nemůže požadovat na uvolněném zaměstnanci, aby odpadlou pracovní dobu napracoval přesčasovou prací. Pouze v případě, že by se sám zaměstnanec uvolil v přesčasech napracovat část nebo celou odpadlou pracovní dobu, může pracovat přesčas. Tato doba se ale poté započítává do limitu práce přesčas a zaměstnanci v důsledku jeho souhlasu nesmí být snížena nebo odňata náhrada mzdy vyplacená za odpadlou pracovní dobu.

 

    Metodika zřizování jednotek SDH obcí 

    

  1. Doporučený vzor zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
  2. Jmenovací dekret velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
  3. Žádost o vyjádření ke jmenování velitelem jednotky.
  4. Záznam o pravidelné odborné přípravě členů jednotky SDH obce.
  5. Protokol o ověření pravidelné odborné přípravy.
  6. Osobní karta člena jednotky SDH obce/města.
  7. Seznam členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce/města.
  8. Potvrzení o účasti při zásahu /cvičení jednotky SDH obce.
  9. Lékařský posudek.
  10. Evidenční list požární techniky

přílohy č. 1 až č. 10 ve vyplnitelných formátech